ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie 1.1 20180301

1. DEFINITIES

De volgende termen hebben, waar zij in deze Algemene Voorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven, de volgende betekenis:

“Algemene Voorwaarden”: de in dit document uiteengezette algemene voorwaarden, van tijd tot tijd door Fundament IT gewijzigd;

“Diensten”: alle door Fundament IT verleende diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot bedrijfsadvisering, implementatiediensten, het bouwen van Maatwerksoftware, training, managed services en hostingservices, maar met uitsluiting van Onderhoud en Support, zoals door Fundament IT en Klant overeengekomen;

“Fout”: een gebrek in de Software dat aantoonbaar tot gevolg heeft dat de Software niet of niet meer volgens de door Fundament IT verstrekte en/of schriftelijk overeengekomen specificaties, eigenschappen en functies functioneert;

“Fundament IT”: Fundament IT V.O.F., een Vennootschap Onder Firma naar Nederlands recht en met beperkte aansprakelijkheid, met hoofdkantoor aan de Houtlaan 18C, 6562 ZZ te Groesbeek, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 68050666;

“Fundament IT Orderformulier, of “FOF”: een door Fundament IT opgesteld orderformulier waarmee Klant Software en/of ander producten, Onderhoud en Support en/of Diensten van ongeacht welke aard bestelt en dat deel uitmaakt van de Overeenkomst;

“Grondgebied”: het land waarin Klant zijn hoofdkantoor heeft;

“Klant”: de partij aan wie Fundament IT een offerte heeft uitgebracht of met wie Fundament IT een overeenkomst heeft gesloten. Voor alle duidelijkheid: de term Klant is alleen van toepassing op de overeenkomstsluitende entiteit en niet op aan haar gelieerde ondernemingen;

“Maatwerksoftware”: software die geen deel uit maakt van de standaardsoftwaremodules die behoren tot de in de productenlijst van Fundament IT opgenomen Software en die speciaal voor Klant door of in opdracht van Fundament IT of haar licentiegever(s) is of wordt ontwikkeld en als zodanig in de met Klant gesloten Overeenkomst wordt aangemerkt;

“Major Release”: betekent een nieuwe release van de Software die de laatste Minor Release (als die er is geweest) omvat en aanvullende verbeteringen van de Software kan omvatten. Een Major Release van de Software vereist gewoonlijk een nieuwe installatie. Major Releases kunnen veranderingen van de architectuur behelzen, veranderingen van belangrijke features, nieuwe platformsupport en nieuwe besturingssysteemsupport;

“Minor Release”: betekent een nieuwe release van de Software die alle eerdere maintenancepacks en fixes sinds de voorgaande Major Release omvat. Een Minor Release is gekoppeld aan de voorgaande Major Release en kan nieuwe features en de laatste upgrades van de Softwareversie en content updates bevatten. Gewoonlijk vereist een Minor Release geen nieuwe installatie;

“Onderhoud en Support”: de onderhouds- en supportdiensten die conform de in de desbetreffende Overeenkomst uiteengezette procedure door Fundament IT worden verleend;

“Overeenkomst”: de software- en servicesovereenkomst van Fundament IT die wordt aangegaan tussen Klant en Fundament IT;

“Partij”: Klant of Fundament IT, al naar gelang de context;  

“Service Pack”: een tussentijdse versie van de Software in verband met het herstel van een of meer vastgestelde Fouten; 

“Software”: alle dragers die standaardsoftwareproducten bevatten, met inbegrip van de gebruikershandleidingen en overige documentatie en overige materialen die daarmee verband houden, zoals die van tijd tot tijd gewijzigd, ontworpen en ontwikkeld zijn door of in opdracht van Fundament IT. of haar licentiegever(s). De door Fundament IT aan Klant beschikbaar gestelde Software is standaardsoftware en geen Maatwerksoftware, tenzij anderszins overeengekomen;

“Softwarelicentie”: een door Fundament IT verleend recht om de in licentie gegeven Software of een deel daarvan te gebruiken met inachtneming van de bepalingen van de Bijlage II (Licentievoorwaarden);

“Support”: de supportdiensten als uiteengezet in artikel 4 van Bijlage IV "VOORWAARDEN ONDERHOUD EN SUPPORT";

“Transacties”: transacties tussen Klant en Fundament IT met het oog op de aankoop en levering van Software, Softwarelicenties, Onderhoud en Support, inspectiewerkzaamheden en overige Diensten, voor zover van toepassing.

 
2. OFFERTE EN OVEREENKOMST

Artikel 2.1
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, juridische relaties en overeenkomsten op grond waarvan Fundament IT Software en/of andere producten en/of Diensten van ongeacht welke aard aan Klant levert. 

Artikel 2.2
Alle offertes en andere verklaringen van Fundament IT zijn onder voorbehoud en onderworpen aan overeenstemming, tenzij Fundament IT uitdrukkelijk anderszins verklaart. Klant verklaart dat de aan Fundament IT verstrekte informatie juist en volledig is.

Artikel 2.3
Alle door Klant geplaatste orders zijn onderworpen aan een schriftelijke acceptatie van Fundament IT. Totdat Fundament IT de FOF heeft geaccepteerd, kan Klant geen levering op grond van de FOF eisen.

Artikel 2.4
De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant of derden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2.5
Fundament IT heeft te allen tijde het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Klant wordt vaneen dergelijke wijziging in kennis gesteld, die vervolgens 30 dagen na kennisgeving aan Klant door Fundament IT van kracht wordt. Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op reeds tussen Fundament IT en Klant gesloten overeenkomsten, mits Klant daarvan 30 dagen van te voren schriftelijk in kennis is gesteld.

Artikel 2.6
Indien producten, met inbegrip van maar niet beperkt tot materialen, apparatuur, producten en/of software, door Fundament IT zijn aangeschaft bij een derde leverancier (“Producten van Derden”), zijn de algemene voorwaarden van de leverancier bij uitsluiting van toepassing. Fundament IT stuurt of verstrekt Klant op diens eerste verzoek de desbetreffende algemene voorwaarden. Fundament IT verstrekt geen garanties met betrekking tot dergelijke Producten van Derden en is daartoe niet verplicht.


3. VERGOEDINGEN EN BETALING

Artikel 3.1
Facturatie door Fundament IT zal geschieden door verzending aan Klant van uitsluitend een digitale factuur, in PDF-formaat per e-mail, naar het door de Klant schriftelijk aangegeven e-mail adres. Wijzigingen in het e-mailadres dienen vooraf schriftelijk aan Fundament IT te worden gemeld.

Artikel 3.2
Alle prijzen zijn Euro’s en exclusief belasting over de toegevoegde waarde (btw), overige overheidsheffingen en contante uitgaven. Klant dient alle betalingen binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen, bij gebreke waarvan hij, zonder dat een ingebrekestelling door Fundament IT vereist is, naast de verschuldigde hoofdsom betaling van de toepasselijke wettelijke rente vanaf de factuurdatum aan Fundament IT verschuldigd is. 

Artikel 3.3
Klant vergoedt Fundament IT haar redelijke, goed gedocumenteerde contante uitgaven voor het verrichten van Onderhoud en Support en Diensten en de levering en installatie van Software, met inbegrip van maar niet beperkt tot: reis- en verblijfskosten, verzending, koerierskosten, vermenigvuldiging van documenten, portokosten, kosten van telefoongesprekken en niet routinematige leveringen. Klant is niet gerechtigd betalingen te verrekenen of op te schorten.

Artikel 3.4
De tarieven voor nog niet gekochte Softwarelicenties, Onderhoud en Support, en Diensten waarvoor Fundament IT en Klant een overeenkomst zijn aangegaan, blijven geldig gedurende een periode van drie maanden na de schriftelijke kennisgeving van een tarievenwijziging. Indien de betrokken Softwarelicentie, Onderhoud en Support en/of Diensten drie maanden na een dergelijke schriftelijke kennisgeving worden gekocht, worden de nieuwe tarieven in rekening gebracht.

Artikel 3.5
Fundament IT heeft het recht met inachtneming van een kennisgevingstermijn van 1 maand de effectieve door Klant en Fundament IT overeengekomen tarieven eens per kalenderjaar te verhogen met een percentage dat gelijk is aan de stijging van de prijsindex van groep 72 ("diensten in verband met computers") zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)(of een latere of opvolgende index daarvan), met een minimum van 3%.

Artikel 3.6
Indien Klant na ingebrekestelling nog steeds verzuimt een factuur te voldoen, is het Fundament IT toegestaan een incassobureau in te schakelen, in welk geval Klant ook gehouden is alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten volledig te voldoen, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle kosten die door (externe) deskundigen en/of bemiddelaars in rekening worden gebracht naast de kosten die wettelijk zijn vastgesteld in verband met de inning van deze vordering of van andere vormen van afdwinging, waarvan het bedrag op minimaal 15% van het totale bedrag wordt gesteld.

Artikel 3.7
Fundament IT heeft het recht haar verplichtingen op grond van een overeenkomst op te schorten indien Klant verzuimt zijn betalingsverplichtingen jegens Fundament IT na te komen. Klant is verplicht Fundament IT op haar eerste verzoek passende zekerheid te verschaffen voor toekomstige Transacties van Fundament IT op grond van of in verband met een overeenkomst. 

4. LEVERING EN RISICO-OVERDRACHT

Artikel 4.1
Alle (leverings)termijnen die door Fundament IT gespecificeerd of overeengekomen zijn, zijn naar haar beste weten vastgesteld op basis van de gegevens die haar bij het maken van de offerte, het aangaan van de overeenkomst of de bekrachtiging van een specifieke FOF bekend waren. Fundament IT zal zich inspannen de overeengekomen (leverings)termijnen zo goed mogelijk na te komen. Fundament IT is niet louter door het overschrijden van een gespecificeerde of overeengekomen (leverings)termijn in gebreke. Zelfs indien de partijen een fatale termijn zijn overeengekomen, is Fundament IT in geen geval door overschrijding van termijnen in gebreke voordat Klant haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Fundament IT is niet gebonden aan eventuele al dan niet definitieve (leverings)termijnen waaraan niet kan worden voldaan vanwege omstandigheden die buiten haar invloedssfeer liggen of indien de Partijen een verandering van de inhoud of omvang van de overeenkomst zijn overeengekomen (meerwerk, verandering van specificaties, enz.). Indien een termijn waarschijnlijk overschreden zal worden, zullen Fundament IT en Klant zo snel mogelijk in overleg treden.

Artikel 4.2
Het risico van verlies of schade aan de door Fundament IT op grond van de Transacties geleverde producten of diensten zal van Fundament IT op Klant overgaan wanneer deze feitelijk in het bezit komen van Klant of een door Klant aangewezen derde. De eigendom van de op grond van de Transacties door Fundament IT geleverde producten of diensten gaat eerst op Klant over op het in de Overeenkomst genoemde moment, en in dat geval niet eerder dan na ontvangst door Fundament IT van de volledige betaling door Klant van de met deze producten of diensten verband houdende factu(u)r(en).


5. VERTROUWELIJKE INFORMATIE

Artikel 5.1
Elk van de Partijen garandeert en verklaart dat informatie die van de andere Partij wordt ontvangen en waarvan de ontvangende Partij begrijpt of in redelijkheid had kunnen begrijpen dat die vertrouwelijk is, strikt vertrouwelijk wordt bewaard, tenzij bekendmaking van die informatie wettelijk en/of ingevolge een rechterlijk bevel vereist is, in welk geval de informatie die bekend wordt gemaakt zo veel mogelijk beperkt zal worden. De Partij die de vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze uitsluitend gebruiken voor het beoogde doel. Niet tegenstaande het voorgaande verleent Klant Fundament IT en haar gelieerde ondernemingen. het recht het logo, de naam en de adresgegevens van Klant en foto’s van gebouwen van Klant te gebruiken in marketingmateriaal, met inbegrip van maar niet beperkt tot websites.

Artikel 5.2
Klant stemt ermee in dat Fundament IT persoonsgegevens van medewerkers van Klant kan vastleggen voor zover dat voor Fundament IT nodig is om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen. Klant vrijwaart Fundament IT tegen vorderingen van personen wier persoonsgegevens zijn vastgelegd of verwerkt in verband met een persoonsregister dat Klant bijhoudt of waarvoor Klant wettelijk of anderszins verantwoordelijk is. 


6. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN VRIJWARING

Artikel 6.1
Fundament IT of haar licentiegever(s) behouden alle rechten, eigendomsrechten en belangen in de Software, met inbegrip van Maatwerksoftware, de in het kader van de Diensten ontwikkelde materialen, zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten en prijsopgaven, als mede voorbereidende materialen en alle intellectuele eigendomsrechten die daaraan inherent zijn,met inbegrip van maar niet beperkt tot alle door Klant aangebrachte, verzochte of gesuggereerde wijzigingen en verbeteringen, niettegenstaande het gebruik van termen als “koop”, “verkoop” en dergelijke in deze Algemene Voorwaarden, de FOF of andere Bijlagen bij de Overeenkomst. Ongeoorloofd gebruik van de Software wordt als wezenlijke schending van de Overeenkomst tussen Fundament IT en Klant beschouwd.

Artikel 6.2
Klant verwerft slechts de gebruiksrechten en de uitdrukkelijk door deze Algemene Voorwaarden toegekende rechten. Het is Klant niet toegestaan de Software of andere materialen te vermenigvuldigen of kopieën ervan te maken, behalve voor zover toegestaan in de Licentievoorwaarden.

Artikel 6.3
Fundament IT en haar licentiegevers kunnen technische maatregelen treffen om de Software te beschermen. Indien de Software beveiligd wordt door middel van een technische bescherming is het Klant niet toegestaan dergelijke beveiligingsmaatregelen te verwijderen of omzeilen. Indien de beveiligingsmaatregelen ertoe leiden dat Klant niet in staat is kopieën van de Software te maken, zal Fundament IT op verzoek van Klant, voor zover de Licentievoorwaarden dat toestaan, een kopie van de Software maken.

Artikel 6.4
Fundament IT zal voor eigen rekening de verdediging op zich nemen van eventuele vorderingen, rechtszaken of procedures die tegen Klant worden ingediend of deze schikken in geval van de beschuldiging dat de Software of Diensten die uitsluitend op grond van deze Algemene Voorwaarden door Fundament IT zijn ontwikkeld en geleverd inbreuk maken op een auteursrecht of handelsgeheim van een derde in het Grondgebied, en zal alle kosten, schadevergoedingen en redelijke vergoedingen van advocaten voldoen die verband houden met een dergelijke vordering en die aan Klant worden opgelegd; met dien verstande echter dat (i) Klant Fundament IT onverwijld schriftelijk van een dergelijke vordering, rechtszaak of procedure in kennis heeft gesteld, (ii) Klant met Fundament IT samenwerkt aan de verdediging en schikking daarvan, en (iii) Fundament IT de controle heeft over de verdediging van een dergelijke vordering, rechtszaak of procedure en een eventuele schikking daarvan.


7. INFORMATIEVERSTREKKING

Artikel 7.1
Klant verstrekt Fundament IT tijdig alle gegevens of informatie die nuttig of noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst en biedt haar alle medewerking, met inbegrip van het verlenen van toegang tot zijn faciliteiten. Indien Klant voor het meewerken aan de uitvoering van de Overeenkomst zijn eigen medewerkers inzet, dienen deze te beschikken over de vereiste kennis, ervaring, capaciteiten en kwaliteit. Indien voornoemde informatie niet of niet tijdig of niet als overeengekomen ter beschikking van Fundament IT is, of indien Klant anderszins verzuimt aan zijn verplichtingen te voldoen, heeft Fundament IT te allen tijde het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en eventuele uit de opschorting voortvloeiende kosten tegen de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.


8. AUDIT

Artikel 8.1
Fundament IT is gerechtigd een controle en/of inspectie (hierna een “Audit”) uit te voeren of te doen uitvoeren om vast te stellen of Klant voldoet aan de bepalingen in de Overeenkomst, mits die Audit wordt uitgevoerd a) tijdens normale kantooruren; en b) op een zodanige wijze dat de operationele activiteiten van Klant niet op onredelijke wijze worden gehinderd; en c) zich uitsluitend richt op informatie van Klant die direct verband houdt met de vraag of deze aan de bepalingen voldoet. Fundament IT stelt Klant 14 dagen te voren in kennis over een aanstaande Audit.

Artikel 8.2
De Audit zal worden verricht door Fundament IT of een door haar gekozen deskundige. De kosten van de Audit komen voor rekening van Fundament IT, tenzij uit de inspectie blijkt dat Klant niet voldoet aan de bepalingen van de Overeenkomst, in welk geval de kosten voor rekening van Klant komen.

Artikel 8.3
Indien uit de Audit blijkt dat Klant meer dan 5% te weinig heeft betaald van de totale over de gecontroleerde periode verschuldigde vergoedingen of de Overeenkomst anderszins wezenlijk heeft geschonden, dan dient hij Fundament IT de kosten voor het verrichten van de Audit te vergoeden, alsmede alle te weinig betaalde bedragen vanaf de dag van eerste installatie van de Software van Fundament IT, vermeerderd met de wettelijke rente, binnen dertig dagen na een kennisgeving van Fundament IT.

9 ANNULERING EN BEËINDIGING

Artikel 9.1
Elk van de Partijen heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang per aangetekend schrijven te beëindigen, zonder de noodzaak een opzegtermijn in acht te nemen, indien de andere Partij:
    a. toerekenbaar in verzuim is met de naleving van essentiële verplichtingen op grond van de Overeenkomst en na schriftelijk en gedetailleerd in gebreke te zijn gesteld nog         steeds niet aan haar verplichtingen voldoet binnen twee weken na genoemde ingebrekestelling;
    b. uitstel van betaling aanvraagt, een schikking treft met haar schuldeisers, of failliet wordt verklaard en dit faillissement niet binnen twee weken wordt opgeheven;
    c. een regeling met haar schuldeisers wil aangaan of indien beslag wordt gelegd op al haar activa of indien zij anderszins de controle over haar activa verliest; of
    d. haar werkzaamheden staakt of substantieel vermindert of indien een besluit tot opheffing of liquidatie van de andere Partij wordt genomen.

Artikel 9.2
In geval van beëindiging van een Overeenkomst op grond van een specifieke FOF anders dan als gevolg van het verstrijken van de termijn kunnen de Diensten en/of het Onderhoud en de Support die op het moment van beëindiging reeds door Fundament IT bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn verricht alsmede de bijbehorende betalingsverplichting niet worden ingetrokken, tenzij Klant bewijst dat Fundament IT in gebreke is wat betreft die Diensten en/of het Onderhoud en de Support. Eventuele bedragen die vóór beëindiging door Fundament IT zijn gefactureerd in verband met Diensten en/of Onderhoud en Support die reeds uit hoofde van de Overeenkomst naar behoren zijn geleverd, blijven volledig verschuldigd met inachtneming van de bepalingen in de voorgaande zin en worden bij beëindiging onmiddellijk betaalbaar. 

Artikel 9.3
Bij beëindiging van de Softwarelicentie of een Softwarelicentietermijn dient Klant alle Software en Maatwerksoftware (met inbegrip van kopieën daarvan en bijbehorende documenten) die hij op grond van de Overeenkomst in zijn bezit heeft gekregen van zijn systemen te verwijderen en aan Fundament IT te retourneren. 


10 GARANTIE

Artikel 10.1
Tenzij in artikel 5 van Licentievoorwaarden uitdrukkelijk anderszins is vermeld, worden de Software, Softwarelicenties, Onderhoud en Support, en Diensten “as is” door Fundament IT aan Klant geleverden Fundament IT geeft geen garanties ten aanzien van de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een doel of kwaliteit van de Software, Softwarelicenties, Onderhoud en Support, en Diensten.


11 AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADELOOSSTELLING

Artikel 11.1
Voor zover wettelijk toegestaan zal de aansprakelijkheid van Fundament IT op grond van deze Algemene Voorwaarden in totaal niet hoger zijn dan de bedragen die in de voorafgaande 12 maanden door Klant aan Fundament IT zijn betaald voor de specifieke Software, Softwarelicentie, Onderhoud en Support of Diensten die tot schade hebben geleid.

Artikel 11.2
Niet tegenstaande het voorgaande zal Fundament IT voor zover wettelijk toegestaan in geen geval jegens Klant of derden aansprakelijk zijn voor incidentele, gevolg-, of bijzondere schade of als straf opgelegde schadevergoedingen, hetzij uit hoofde van een overeenkomst, hetzij als gevolg van een onrechtmatige daad, met inbegrip van winstderving, verlies van besparingen, afgenomen goodwill, schade veroorzaakt door de onderbreking van bedrijfsoperaties, verloren of beschadigde data, of andere incidentele of gevolgschade, zelfs indien Fundament IT van de mogelijkheid van die schade in kennis is gesteld.

Artikel 11.3
Fundament IT is slechts aansprakelijk wegens een toerekenbaar verzuim in de naleving van de Overeenkomst indien zij onverwijld en naar behoren schriftelijk door Klant in gebreke is gesteld met een redelijke termijn om het verzuim te herstellen en na die termijn nog steeds verzuimt om aan haar verplichtingen te voldoen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van het verzuim te bevatten zodat Fundament IT adequaat kan reageren. Een schadeclaim tegen Fundament IT vervalt enkel door het verstrijken van zes maanden nadat de claim is ontstaan.

Artikel 11.4
Klant vrijwaart Fundament IT jegens alle vorderingen van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een door Klant aan een derde geleverd product of systeem dat door Fundament IT geleverde apparatuur, Software of andere materialen bevat, tenzij Klant bewijst dat de schade uitsluitend door de door Fundament IT geleverde apparatuur, software of andere materialen is veroorzaakt.

Artikel 11.5
De bepalingen in dit artikel zijn eveneens van toepassing op alle (rechts)personen die door Fundament IT voor de uitvoering van de Overeenkomst worden ingeschakeld.


12 OVERMACHT

Artikel 12.1
Geen van de Partijen is aansprakelijk voor niet-naleving of vertraging als gevolg van natuurrampen, oorlogen, oproer, stakingen, brand, overstromingen, aardbevingen, beperkende overheidsmaatregelen of oorzaken die in redelijkheid buiten hun invloedssfeer liggen, hierna gezamenlijk: “Overmacht”. Overmacht houdt tevens in overmacht van de zijde van de leveranciers van Fundament IT, ontoereikende naleving door de leveranciers van hun verplichtingen, alsmede gebrekkige goederen, materialen of software van derden die Klant Fundament IT verplicht te gebruiken.

Artikel 12.2
In geval van Overmacht wordt de datum van uitvoering van Onderhoud en Support, installatie en/of Diensten en/of overige gerelateerde diensten uitgesteld voor een periode die gelijk is aan de tijd die met de vertraging verloren is gegaan. De getroffen Partij dient de ander onverwijld schriftelijk in kennis te stellen zodra een geval van Overmacht zich voordoet.


13 SLOTBEPALINGEN

Artikel 13.1
De rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst tussen Fundament IT en Klant vormen één geheel en zijn ondeelbaar.

Artikel 13.2
Fundament IT is een onafhankelijke contractpartij en niets in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door Fundament IT kan worden geïnterpreteerd als het creëren van een werknemersrelatie tussen Klant en Fundament IT of een van haar adviseurs.

Artikel 13.3
Zowel Klant als Fundament IT stemmen ermee in geen personeel van elkaar te benaderen of in dienst te nemen voordat er ten minste 6 maanden zijn verstreken na beëindiging van de Overeenkomst.

Artikel 13.4
Klant heeft niet het recht zijn rechten en verplichtingen op grond van de Overeenkomst op welke wijze dan ook over te dragen aan derden zonder de schriftelijke toestemming van Fundament IT. Fundament IT zal haar toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

Artikel 13.5
Indien een bepaling van de Overeenkomst nietig is of nietig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst volledig van kracht en zullen Fundament IT en Klant overleggen om tot overeenstemming te komen over een nieuwe bepaling die de nietige bepaling vervangt en het doel en de strekking daarvan zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 13.6
Klant stemt ermee in, indien hij niet tevreden is, Fundament IT een schriftelijke beschrijving van het probleem of de problemen te verstrekken en zich te goeder trouw in te spannen de zaak in der minne met Fundament IT te schikken alvorens een procedure aan te spannen. Fundament IT stemt er tevens mee in zich te goeder trouw in te spannen om eventuele problemen met Klant in der minne te schikken alvorens een procedure aan te spannen.

Artikel 13.7
Op de relatie tussen Fundament IT en Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechtbank in Den Haag is te allen tijde bij uitsluiting bevoegd alle geschillen tussen Fundament IT en haar Klanten in behandeling te nemen en daarover uitspraak te doen, met dien verstande dat Fundament IT gerechtigd blijft tegen Klant een gerechtelijke procedure aan te spannen voor een rechtbank die zonder bovengenoemde forumkeuze bevoegd zou zijn geweest om uitspraak te doen over geschillen tussen Klant en Fundament IT. Toepassing van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken op de Overeenkomst wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13.8
In geval van strijdige voorwaarden inzake hetzelfde onderwerp, prevaleren de documenten in de volgende volgorde: 1. de voorwaarden van een FOF; 2. een overeenkomst inzake levering van Software en Diensten anders dan de Overeenkomst, die schriftelijk tussen de Partijen is overeengekomen; 3. de Overeenkomst; 4. de offerte van Fundament IT; 5. alle overige documenten. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de overige Bijlagen van de Overeenkomst prevaleren de bepalingen van die andere Bijlagen.